Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...

Công văn số 1436/BXD-QLN ngày 30/06/2015 của Bộ Xây dựng thực hiện Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 và Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13.

  03/07/2015 09:10:56 AM 

Công văn số 1436/BXD-QLN ngày 30/06/2015 của Bộ Xây dựng thực hiện Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 và Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13.

Tải tài liệu